Wie wij zijn
 

De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, in 1732 door de heilige Alfonsus gesticht, is een missionair instituut met als doelstelling « het voorbeeld van onze Zaligmaker Jezus Christus te volgen door aan armen het woord van God te verkondigen, zoals Hij van zichzelf heeft gezegd : « Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen ».

Haar leden behoren tot verschillende riten.

 

Kerkrechtelijk is de Congregatie een exempt, klerikaal, religieus instituut van pauselijk recht.

Als zodanig deelt de Congregatie in de opdracht van de Kerk die als alomvattend heils-sacrament van nature missionair is. Ze voert deze opdracht uit door zich met missionair elan te wijden aan pastorale noodsituaties ten bate van mensen die het meest van hulp verstoken zijn, vooral armen, en hun de Blijde Boodschap te brengen. Door een apostolisch leven, dat een speciaal aan God gewijd bestaan verenigt met het apostolisch werk van de Redemptoristen, volgt de Congregatie metterdaad het voorbeeld van Christus.

 

De Congregatie is een vereniging van leden die samen het leven delen en zo één missionair geheel vormen; aldus vervult ze haar zending in de Kerk. Door de religieuze professie worden de leden, overeenkomstig ieders eigen bediening, in het organisch geheel van de Congregatie opgenomen. Het is de opdracht van alle Redemptoristen om bezield met een apostolische geest, doordrongen van de ijver van hun Stichter, volgens de traditie van hun voorgangers en met een scherp oog voor de tekenen des tijds, als medewerkers, deelgenoten en bedienaars van Jezus Christus in het grote werk van de Verlossing, aan armen het Woord van het heil te brengen. Uit de Constituties (Regel)

 

In Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en het Noordelijk deel van Duitsland vormen de redemptoristen sinds 2005 een bestuurlijke eenheid: de provincie St.-Clemens. Tot de provincie behoren zo'n 20 kloosters en pastorale plekken en 250 redemptoristen. Op sommige plaatsen is de pastorale aanwezigheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie en leken.

 

In tien punten

 

In 2011 gaf de provincie een brochure uit waarin geschiedenis, missie en spiritualiteit van de redemptoristenbeweging beknopt werd uiteengezet in tien punten.